Tijdens onze bijeenkomst over de wet DBA 13 februari jongstleden hebben we aan de hand van de aanvraag van lid Frank van der Kant besproken hoe de belastingdienst een overeenkomst leest. De stukken die we daarbij gebuikt hebben zijn:

 

  1. Concept modelovereenkomst ingediend bij de Belastingdienst
  2. Reactie Belastingdienst
  3. Reactie bestuurslid Karel Hagenaar op reactie belastingdienst
  4. Aangepaste versie met suggesties Ernst Blankestijn om opnieuw in te dienen
  5. Verduidelijking van de suggesties

Een interdepartementale ambtelijke werkgroep heeft onderzoek gedaan naar de regels voor werknemers met een arbeidsovereenkomst en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers). De werkgroep schetst op basis hiervan 10 varianten voor het beleid ten aanzien van arbeidsrelaties.

Als IT United lezen wij geen duidelijke analyse van de problemen die opgelost moeten worden. En geen van de 10 varianten die genoemd worden lost de problemen oplossen echt op. Lijkt uit te komen op A (Wet DBA handhaven) en op lange termijn B (soort strenge VAR verklaring per opdracht via een webmodule). 

Beide voorstellen lijken ons niet wenselijk omdat de opdrachtgever een hoop werk en administratie krijgt van de wet maar geen echte zekerheid krijgt met deze voorstellen. En dus al snel een opdracht uitzet als uitzend- of payroll klus. En geen ZZP-er in durft te huren.

De formatie is onderweg sud wij zijn benieuwd wat hiervan terecht gaat komen.

 

De agenda en het thema voor de alv van 13 februari zijn vastgesteld, zie agenda

Recent in de handhaving van de wet DBA weer een half jaar uitgesteld. Zie Handhaving wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018.

 

Beste leden van het Algemeen Bestuur,

 

Bijgevoegd treffen jullie de brief van Staatssecretaris Wiebes aan zoals hij deze afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.  

 

 

Voor diegene die heeft gelezen, waar wij op hebben ingezet, zal het niet verbazen dat wij tevreden zijn te constateren dat het Kabinet onze denklijn heeft gevolgd. In  de gesprekken die ik met  de heer Wiebes had,  hebben onze suggesties een belangrijke en richtinggevende rol gespeeld  in de oplossing die nu is gekozen. Onze waardering daarvoor aan hem is uitgesproken.

 

 

De kernpunten van onze boodschap waren; creëer rust en start met het wezenlijke gesprek over met name de gezagsrelatie. Dat is ook nu het resultaat en wel ook op een manier die aansluit bij onze eerdere suggesties.

 

Het is in deze situatie zeer waardevol gebleken om samen met VNO/NCW en MKB- Nederland op te trekken vanuit gezamenlijke betrokkenheid naar ondernemerschap in Nederland. Een samenwerking die gezien het resultaat als succesvol betiteld kan worden. 

 

Er ligt echter nu een grote uitdaging vóór ons om mee richting te geven aan de dialoog over de toekomst Nederland vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt. Een nieuwe visie is nodig op sociaal economische verhoudingen waarbij ondernemerschap de waardering dient te krijgen die het verdient.

 

 

 

Dank voor het vertrouwen tot dusverre en de geleverde input en suggesties. Graag uw aller support in de volgende fase die er nu aankomt.

 

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

 

Denis Maessen

 

Voorzitter Platform Zelfstandige ondernemers

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2016/11/18/kamerbrief-tweede-voortgangsrapportage-wet-dba

  

Wij denken dat dit een goede ontwikkeling is maar zijn wel voorzichtig: wij denken dat de beweging die nu ingezet is niet makkelijk terug te draaien is. Nu afwachten wat er in de verkiezingsprogramma’s terecht gaat komen en wat een nieuw kabinet bedenkt. Het bestuur is voornemens de ontwikkelingen op de voet te volgen. Als het nodig is zullen wij in overleg met jullie in actie komen; het doel van onze vereniging is tenslotte het behartigen van de belangen van ons allen als zelfstandige ondernemers.

  

Wij horen graag op korte termijn of jullie veranderingen ervaren en uiteraard willen we de ervaringen tot nu toe bij PZO aanleveren zodat de lobby (en de aangerichte schade) goed gevoerd kan worden,

  

Met vriendelijke groet,

 namens het bestuur van IT United

  Ernst Blankestijn

Voorzitter